Wiele osób twierdzi, że libertarianizm albo nawet anarchokapitalizm jest do pogodzenia z katolicyzmem. Każdy rozsądny człowiek wie, że można ich określić krótkim komentarzem: xDDDDDDDD

Argumenty rzekomych libertarian sprowadzają się zwykle do ignorowania Społecznej Nauki Kościoła, która w najbardziej prorynkowej interpretacji jest co najwyżej socjalliberalna, argumentując że nie jest to nauczanie obowiązujące dla katolika. Formalnie nie jest, w praktyce trąci to traktowaniem katolicyzmu jako bufetu z którego można wybrać co się lubi.

Zbadajmy więc w jaki sposób OBOWIĄZUJĄCA nauka kościoła, podstawy wiary, czyli Katechizm Kościoła Katolickiego, stoi w sprzeczności z wolnością i anarchizmem.

KK optuje za państwowym zakazem pornografii: #

KKK 2354

Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa ona czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru małżonków. Narusza poważnie godność tych, którzy jej się oddają (…). Władze cywilne powinny zabronić wytwarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych.

KK sprzeciwia się anarchizmowi - państwo jest konieczne: #

KKK 1882

Niektóre społeczności, takie jak rodzina i państwo, odpowiadają bardziej bezpośrednio naturze człowieka. Są dla niego konieczne. (…)

KK optuje za ograniczeniem wolności wyznania: #

KKK 2109

Prawo do wolności religijnej nie może być w sobie ani nieograniczone, ani ograniczone tylko przez “porządek publiczny” pojmowany w sposób pozytywistyczny lub naturalistyczny. Przynależny mu “słuszny zakres” powinna dla każdej sytuacji społecznej określać roztropność polityczna zgodnie z wymaganiami dobra wspólnego, a władza cywilna powinna go zatwierdzać według “norm prawnych dostosowanych do obiektywnego porządku moralnego”.

KK propsuje państwizm: #

KKK 2239

Obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Podporządkowanie prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymagają od obywateli wypełniania ich zadań w życiu wspólnoty politycznej.

Brak państwa jest niezgodny z naturą człowieka: #

KKK 1898

Każda wspólnota ludzka potrzebuje władzy, która by nią rządziła. Ma ona swoją podstawę w naturze ludzkiej. Jest konieczna dla jedności państwa. Jej rola polega na zapewnieniu, na ile to możliwe, dobra wspólnego społeczności.

Nierówności społeczne mogą mieć najwyżej określoną wysokośc: #

KKK 1938

Istnieją także krzywdzące nierówności, które godzą w miliony mężczyzn i kobiet. Pozostają one w wyraźnej sprzeczności z Ewangelią: Równa godność osób wymaga, by zostały wprowadzone bardziej ludzkie i sprawiedliwe warunki życia. Albowiem zbytnie nierówności gospodarcze i społeczne wśród członków czy ludów jednej rodziny ludzkiej wywołują zgorszenie i sprzeciwiają się sprawiedliwości społecznej równości, godności osoby ludzkiej oraz pokojowi społecznemu i międzynarodowemu

Obywatel jest winny posłuszeństwo państwu, nawet go uciskającemu: #

KKK 2242

Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze wskazaniami Ewangelii. (…) Tam… gdzie władza państwowa, przekraczając swoje uprawnienia, uciska obywateli, niech ci nie odmawiają jej świadczeń, których obiektywnie domaga się dobro wspólne. Niech zaś wolno im będzie bronić praw swoich i współobywateli przed nadużyciami władzy w granicach nakreślonych przez prawo naturalne i ewangeliczne

Kościół potępia komunizm i kapitalizm. #

KKK 2425

Kościół odrzucił ideologie totalitarne i ateistyczne związane w czasach współczesnych z “komunizmem” bądź “socjalizmem”. Ponadto odrzucił w praktyce “kapitalizmu” indywidualizm oraz absolutny prymat prawa rynku nad pracą ludzką. Zarządzanie gospodarką wyłącznie za pomocą planowania centralistycznego zniekształca u podstaw więzi społeczne; zarządzanie nią wyłącznie za pomocą praw rynku nie urzeczywistnia sprawiedliwości społecznej, gdyż “istnieją… liczne ludzkie potrzeby, które nie mają dostępu do rynku”. Należy zalecać rozsądne zarządzanie rynkiem i przedsięwzięciami gospodarczymi, zgodnie z właściwą hierarchią wartości i ze względu na dobro wspólne.

Mam nadzieję, że wnioski potraficie wyciągnąć sami.

Specjalnie pominąłem cytaty pt. “państwo powinno dbać o dobrobyt obywateli”, które ktoś wbrew intencji autorów KKK może zinterpretować jako “państwo nie powinno się wtrącać”.

Przypisy #